Reflection

(Allah): Na raat usey gherti hai na (din ki) gardishon ka us per guzar hota hay aur uska jaanana boojhna ankhon kay zariye se nahi aur na uska ilm doosron ke batanay per munhasir hai.
Hazrat Ali (a.s.)

No comments:

Post a Comment